Lampy do projektorov - Vyberajte zo širokej ponuky lámp do projektorov, najvyššia kvalita za akčné ceny!


Hľadanie
čeština slovenština română 
 00420 737 233 720 - podpora zákazníkov


Podmienky predaja > Podmienky predaja

Podmienky predaja

NÁKUPNÝ PORIADOK

Tento poriadok v súlade so zákonom č. 40 / 1964 Zb. (Občiansky zákonník) bližšie upravuje uzatváranie kúpnych zmlúv na kúpu tovaru ponúkaného na stránkach WWW.LAMP.SK, podmienky dodania tovaru, možnosť odstúpenia od zmluvy, záručnú zodpovednosť predávajúceho a spôsob uplatnenia záručných práv.

I. Informačná a registračná časť

Prevádzkovateľ a predávajúci: Speedylamps.cz spol. s r.o., Poděbradská 61a/261, Praha, Česká republika, IČO: 28161912.

Kupujúcí: kupujúcim sa môže stať každý návštevník tejto stránky, ktorý sa riadne zaregistruje a učiní, pri splnení všetkých podmienok tohto poriadku, záväznú objednávku ponúkaného tovaru.

Registrácia: Ak máte záujem o kúpu ponúkaného tovaru, je nevyhnutné Vás zaregistrovať ako kupujúceho. Účelom registrácie je získanie údajov nevyhnutných na riadne uzavrenie kúpnej zmluvy ale aj identifikácia kupujúceho, a to predovšetkým kvôli požadovanej dodávke tovaru a vyhotoveniu účtovných dokladov.
Vami poskytnuté údaje budú použité iba v súlade s týmto účelom a nebudou nijakým spôsobom sprístupnené tretím osobám. Na zhromažďovanie osobných údajov a na nakladanie s nimi boli prijaté opatrenia, aby nemohlo dôjsť k náhodnému alebo neoprávnenému prístupu k nim, ich pozmeneniu, zničeniu či strate, k ich neoprávneným prenosom či spracovaniu. Pracovníci prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Na registráciu kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je nevyhnutné uviesť pravdivo a úplne nasledujúce údaje :

  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • adresu bydliska a poštovú adresu (pokiaľ nie sú zhodné)
  • telefonické a faxové spojenie

Na registráciu kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, je nevyhnutné uviesť pravdivo a úplne nasledujúce údaje :

  • obchodné meno
  • e-mailovú adresu
  • adresu sídla
  • identifikačné číslo (IČO)
  • bankové spojenie

II. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru

Záväzná objednávka
Riadnym vyplnením formulára záväznej objednávky a jeho odoslaním kupujúci prijíma návrh predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v ponukovom liste. Zaväzuje sa tiež odobrať objednaný tovar, ktorý mu bude dodaný podľa dojednaných podmienok a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Kúpna zmluva je uzavretá až doručením riadne vyplneného formulára o potvrdení objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v registrácii. Dôvodom nepotvrdenia - odmietnutia objednávky môže byť iba stav vypredania zásob objednaného tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo učiniť vo výnimočných prípadoch zmenu ceny objednaného tovaru. V takomto prípade bude namiesto potvrdenia záväznej objednávky kupujúcemu odoslaný nový ponukový list s upozornením na zmenu ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá až doručením (kupujúcim vyplneného) nového potvrdenia o prijatí ponuky so zmenenou cenou na adresu predávajúceho.
Súčasťou záväznej objednávky je určenie spôsobu dodania tovaru ako aj spôsobu úhrady kúpnej ceny.

Dodanie tovaru
Tovar objednaný záväznou objednávkou a zaplatený dohodnutým spôsobom bude kupujúcemu dohovoreným spôsobom dodaný najneskôr do 5 pracovných dní. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Za prevzatie tovaru sa považuje podpísanie dodacieho listu s prípadným zaplatením kúpnej ceny v hotovosti a následné fyzické prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že si tovar riadne prezrel a preberá ho bez zjavných závad. Prevzatím tovaru sa kupujúci stáva jeho vlastníkom. Odo dňa prevzatia tovaru začína plynúť aj záručná doba. Pred uvedením tovaru do prevádzky je kupujúci okrem toho povinný zoznámiť sa s návodom na použitie a pridržiavať sa ho.

III. Možnosť odstúpenia

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru se storno poplatkom 30%. Doručením písomného odstúpenia na adresu sídla predávajúceho v zákonom stanovenej lehote se zmluva ruší s účinnosťou od samého počiatku ; zmluvné strany sú si povinné vrátiť čiastku odpočítanú o storno poplatok 30%, čo podľa zmluvy dostali. Kupujúci je po odoslaní písomného odstúpenia povinný odobratý tovar vrátiť. Učiní tak bezodkladne, najneskôr však do troch dní, na svoje náklady, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a na adresu Speedylamps.cz spol. s r.o., Poděbradská 61a/261, Praha, Česká republika a to počas pracovných dní od 10.00 do 16.00 hod. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale bez akéhokoľvek poškodenia a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu a návodu. Počas obdobia od prevzatia tovaru do odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený tovar použiť. Môže tak však učiniť iba po riadnom oboznámení sa s návodom, a tiež iba a výhradne kvôli nevyhnutnému oboznámeniu sa s funkciou a vlastnosťami tovaru, za dodržiavania všetkých podmienok prevádzky, uvedených v návode. Čas takéhoto použitia nesmie presiahnuť 2 hodiny.
Zaplatená cena bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru bezhotovostne prevodom na bankový účet uvedený v registrácii alebo cestou pošty na poštovú adresu uvedenú v registrácii.

IV. Zodpovednosť za závady

Zodpovednosť za závady tovaru
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že dodaný tovar je v okamihu jeho prevzatia kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a najmä, že je bez závad. Znamená to, že predávajúci ručí za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvedené v ponukovom liste. Ak tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to aby predávajúci uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podlľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpne ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

! Upozornenie :
Projekčné lampy projektorov majú limitovanú prevádzkovú životnosť, udávanú výrobcom. Napr. pri projekčných lampách Hitachi tu výrobca udáva maximálne 2000 hodín alebo 6 mesiacov prevádzky - podľa toho, čo nastane skôr.

Závady projekčných lámp, vzniknuté z dôvodu uplynutia ich životnosti, sú závadami vzniknutými z dôvodu opotrebovania tovaru obvyklým používaním. Nejedná sa preto o závady záručné a nevzťahuje sa na ne záručná zodpovednosť predávajúceho.

Záruka
Predávajúci zodpovedá za závady tovaru, ktoré sa prejavia po jeho prevzatí v zákonom stanovenej záručnej dobe. Tá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené obvyklým používaním. Kratšiu životnosť tovaru alebo jeho časti nie je možné považovať za jeho závadu a záručná zodpovednosť predávajúceho sa na ňu nevzťahuje. Na prípadnú kratšiu životnosť bude kupujúci výslovne upozornený prostredníctvom písomnej informácie zdôraznenej v záručnom liste.
Predávajúci týmto upozorňuje na individuálnu životnosť výbojok projektorov.
Záruka je kupujúcemu poskytovaná písomne vo forme záručného listu, ktorý mu bude odovzdaný spolu s tovarom pri jeho prevzatí.
Ak sa v záručnej dobe vyskytne odstrániteľná závada tovaru a kupujúci uplatní svoj nárok písomnou reklamáciou zaslanou predávajúcemu, je tento povinný bez zbytočného odkladu závadu odstrániť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo jeho závadnej časti iba vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu závady neprimerané. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
Ak ide o neodstrániteľnú závadu, ktorá bráni tovar riadne používať v rozsahu a kvalite ako keby bol bez závady, má kupujúci právo na výmenu takejto veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má aj vtedy, ak ide o vady síce odstrániteľné, ale kvôli opätovnému vyskytnutiu sa závady po oprave či kvôli väčšiemu počtu závad nemôže vec riadne používať.

Ak ide o iné neodstrániteľné závady a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Závada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, nebude považovaná za závadu tovaru a záručná zodpovednosť predávajúceho sa na ňu nevzťahuje.
Predávající týmto upozorňuje na nevyhnutnosť presného dodržiavania pokynov uvedených v návode na použitie pri akomkoľvek používaní tovaru.
Obdobie, ktoré uplynulo od doručenia písomnej reklamácie na závadu tovaru do času, kedy bol kupujúci povinný prevziať tovar po oprave, sa do záručnej doby nezapočítava. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení práva zo zodpovednosti za závady, o vykonaní opravy, a o dobe jej trvania.

V prípade výmeny tovaru alebo jeho časti plynie odo dňa od prevzatia nového tovaru zo strany kupujúceho nová záručná doba.

Práva zo zodpovednosti za závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, musia byť kupujúcim uplatnené v záručnej dobe. V opačnom prípade zanikajú jej uplynutím.

Záruka sa nevzťahuje na žiadne závady tovaru, ktoré boli spôsobené zavinením kupujúceho. Podmienkou pre úspešné uplatnenie práv zo zodpovednosti za závady je nedotknutosť ochranných pečatí svedčiacich o tom, že nedošlo k žiadnemu neodbornému zásahu do výrobku.

V. Pozáručný servis

Predávajúci ponúka možnosť zabezpečenia pozáručného servisu predávaného tovaru u autorizovaných dovozcov. Podmienky poskytovania pozáručného servisu je možné zistiť na telefónnych číslach +421 2 6252 0620 alebo +421 903 430 430.

Záručné podmienky

upravujúce rozsah, podmienky a dobu platnosti záruky poskytovanej spoločnosťou Speedylamps.cz spol. s r.o. („predávajúci“) na výrobky - projekčné lampy (výbojky) („lampy“)

Na predané lampy poskytuje predávajúci záruku na akosť v rozsahu a za podmienok uvedených ďalej v bodoch 1 - 12 v prípade, že ide o lampy zakúpené kupujúcim v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou. Ak ide o lampy zakúpené za účelom domáceho či iného používania nesúvisiaceho s podnikaním kupujúceho, zodpovednosť predávajúceho za prípadné závady sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a podmienkami uvedenými v bodoch 10 - 12 týchto Záručných podmienok

1. Ak sa počas záručnej doby na lampe prejaví závada spôsobená materiálovou nebo konstrukčnou chybou, bude, pri splnení nasledujúcich podmienok, chybný výrobok alebo jeho časť bezplatne vymenený.

2. Záruka sa vzťahuje na lampy, ktoré boli zakúpené priamo u predávajúceho alebo u jeho autorizovaného dílera a ktoré boli používané na bežné účely v súlade s návodom na použitie a technickými normami. Za použitie na bežné účely sa pokladá použitie v normálnej kancelárskej a prezentačnej prevádzke. Za použitie na bežné účely sa nepokladá nepretržitá prevádzka v náročnom, prašnom, zadymenom či inak agresívnom prostredí ap..

3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti, nehodou, nesprávnym použitím, opotrebovaním ani mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo opravou. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia vzniknuté pri neodbornej inštalácii, úprave, modifikácii alebo pri použití nesprávnym spôsobom, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, a taktiež na poškodenia počas prepravy od kupujúceho alebo k nemu.

4. Ak bude počas záručnej doby vymenená akákoľvek časť výrobku za časť, ktorá nebola dodaná autorizovaným servisom predávajúceho, alebo ak bude výrobok demontovaný či opravený osobou alebo organizáciou, ktorá nie je autorizovaná, kupujúci prichádza o práva, ktoré pre neho zo záruky inak vyplývajú. O tieto práva prichádza aj v prípade porušenia prvkov ochrany slúžiacich na zistenie neodbornej demontáže súčiastok (záručné pečate a pod.) ako aj v prípade poškodenia či pozmenenia identifikačných prvkov výrobku alebo údajov uvedených v záručnom liste.

5. Na uplatnenie záruky je oprávnený zásadne kupujúci, prípadne osoba, ktorá je oprávnená ho zastupovať. Záruku si však už nemôže uplatniť ďalší nadobúdateľ, na ktorého kupujúci kúpenú vec previedol.

6. Lampa musí byť spolu so záručnou knižkou po zistení závady bezodkladne a v originálnom balení odovzdaná predávajúcemu, tzn. autorizovanému dílerovi alebo priamo firme Speedylamps.cz spol. s r.o.

7. Jediným a výhradným nárokom kupujúceho, vyplývajúcim zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, je výmena lampy alebo jej časti či súčiastok. Predávajúci, prípadne autorizovaný servis, je oprávnený podľa vlastného úsudku rozhodnúť o výmene výrobku alebo jeho časti či súčiastok.

8. Kupujúci, ktorý si uplatní právo na záručnú opravu, nemá nárok na vydanie lámp, ktoré boli vymenené.

9. Ak kupujúci v rámci záruky požaduje odstrániť závadu na mieste /u seba/, uhradí dopravné náklady a čas technika strávený na ceste. V ostatných prípadoch kupujúcí dopraví reklamovaný tovar do servisného miesta na vlastné náklady a riziko.

10. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim a trvá po dobu stanovenú platnou úpravou Občianskeho zákonníka, ak nie je výrobok kupovaný v súvislosti podnikateľskou činnosťou kupujúceho. Pri obchodných záväzkových vzťahoch, pre ktoré zákonná záruka podľa Občianskeho zákonníka neplatí, je stanovená zmluvná záruka s dĺžkou rovnajúcou sa prevádzkovej životnosti predávanej lampy.

11. Garantovanú dĺžku prevádzkovej životnosti konkrétnej lampy uvádza výrobca a táto sa nemusí zhodovať so životnosťou uvedenou v ponukovom liste. Vyššieuvedené záručné doby sa na lampy vzťahujú len v prípade, že bude preukázaný nesúlad s kúpnou zmluvou čo do akosti a úžitkových vlastností.

12. Závady lámp, vzniknuté z dôvodu uplynutia ich garantovanej životnosti, resp. z dôvodu ich používania nad jej rámec, sa považujú za závady vzniknuté z dôvodu opotrebovania tovaru obvyklým používaním. Nepovažujú sa za záručné a preto sa na ne záručná zodpovednosť predávajúceho nevzťahuje.

13. Životnosť lámp, garantovaná predávajúcim, je stanovená na 200 prevádzkových hodín alebo 3 mesiace, ak nie je v záručnej knižke pre konkrétnu lampu uvedené inak.

14. V prípade výmeny lampy plynie odo dňa prevzatia novej lampy zo strany kupujúceho nová záručná doba.

15. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa zvláštnych predpisov.